GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG DÂN SỐ

         Phòng Dân số/ Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ được thành lập theo Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ trực thuộc sở Y tế Hưng Yên: Số 03/ 2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên ký ngày 18/01/2019.


Phòng Dân số có tổng số 07 Biên chế, làm việc theo sự phân công, công việc cụ thể, sắp xếp cán bộ theo nhiệm vụ, chức năng của trung tâm Y tế đảm bảo triển khai các hoạt động có hiệu quả.Trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng hoạt động dưới sự điều hành của Trung tâm y tế huyện Phù cừ - Đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên.

Phòng dân số tích cực tham mưu -Trung tâm Y tế huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo tinh thần của “Nghị quyết số 21 - NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới”: Chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững cần nhanh chóng triển khai các giải pháp để tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch hành động của tỉnh nhằm thực hiện tốt “Nghị quyết số 21 - NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới”. Đặc biệt : Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu về dân số - KHHGĐ, Kế hoạch truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, Kế hoạch thực hiện các Đề án nâng cao chất lượng dân số, Kế hoạch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, Kế hoạch phối hợp truyền thông tuyên truyền với Ban tuyên giáo huyện ủy, Đài tuyền thanh và các ban ngành, đoàn thể trong huyện; Chỉ đạo, hướng dẫn, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể cho các xã, TT thực hiện; Hàng năm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung tâm Y tế về thực hiện công tác dân số.

Phòng Dân số quyết tâm duy trì: Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên luôn ổn đình dưới 1%, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên luôn ở mức thấp hơn bình quân của tỉnh. Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, Tư vấn, tuyên truyền, tiếp thị các PTTT (Dụng cụ tử cung - vòng, BCS, Thuốc uống TT, Thuốc Tiêm- Cấy TT...) đa dạng hóa các PTTT, hình thức truyền thông, Chú trọng nâng cao hiệu quả các “Đề án nâng cao chất lượng Dân số thông qua tuyên truyền vận động, phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh”; Đề án “Tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân”; Duy trì và đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt tại các câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3+; Câu lạc bộ tiền hôn nhân; Câu lạc bộ Chăm sóc người cao tuổi.