Lễ kết nạp đảng viên và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức


Hoạt động