Phòng  Dân số tổ chức Kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12/2020, Phát động thi đua năm 2021 và tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020.

Phòng Dân số tổ chức Kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12/2020, Phát động thi đua năm 2021 và tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020.

Phòng  Dân số tổ chức Kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12/2020, Phát động thi đua năm 2021 và tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020.Công tác DS-KHHGĐ huyện Phù Cừ trong những năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Nhận thức của của cán bộ và ...
Hoạt động