PHÒNG TỔ CHỨC -  HÀNH CHÍNH - TÀI CHÍNH 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CỪ

 

        I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG CỦA VĂN PHÒNG TC - HC - TC

       Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính bao gồm bộ phận Tổ chức- Hành chính - Quản trị và Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ các công tác Hành chính; Quản trị; Tổ chức cán bộ; hoạt động tài chính kế toán; Quản lý trang thiết bị y tế; Ứng dụng công nghệ thông tin.

        II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG TC - HC - TC

        Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ các công tác Hành chính; Quản trị; Tổ chức cán bộ; hoạt động tài chính kế toán; Quản lý trang thiết bị y tế; Ứng dụng công nghệ thông tin của TTYT.

       1. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính kế toán theo Quy chế bệnh viện quy định.

        2. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm Y tế, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

        3. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo quy định.

       4. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc Trung tâm Y tế xét duyệt, tổ chức thực hiện.

        5. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công tác có liên quan.

        6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Trung tâm Y tế .

       7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc Trung tâm Y tế giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

        8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Trung tâm Y tế để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

        9. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Trung tâm Y tế, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm Y tế.

         10. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Trung tâm Y tế.

        11. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của TTYT lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của TTYT và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
       12. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
        13. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của TTYT.
        14. Tổ chức công tác kế toán trong TTYT theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của TTYT.
        15. Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị.
        16. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
        17. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
        18. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của TTYT.

      19. Vận hành, quản lý hệ thống mạng phần cứng và phần mềm; bảo trì hệ thống mạng và máy tính trong toàn Trung tâm Y tế.
      20. Tham mưu và triển khai về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong toàn đơn vị. Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về công nghệ thông tin, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các khoa, phòng và trạm y tế xã thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại đơn vị.
       21. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý sử dụng mạng Internet trong cơ quan, Quản lý Cổng BHYT, Cổng dữ liệu Bộ Y tế, đảm bảo kết nối mạng Internet và mạng Lan của đơn vị liên tục, chính xác, bí mật và an toàn.
       22. Tham mưu phối hợp nghiên cứu ứng dụng các hệ thống phần mềm của Ngành Y tế và hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành,. Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.
      23. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng và phát triển CNTT trong bệnh viện, trình Ban giám đốc phê duyệt. Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng; TYT xã thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt
      24. Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên website và thông tin nội bộ của bệnh viện.
       25. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TC - HC - TC
Phân công nhiệm vụ các bộ phận trong phòng:

      1. Công tác tuyển dụng:

+ Công tác tuyển dụng cán bộ;

   + Theo dõi, quản lý đội ngũ cán bộ viên chức, người lao độngTrung tâm Y tế;

   + Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức Trung tâm Y tế;

   + Theo dõi, tổng hợp, thống kê tình hình cán bộ viên chức toàn Trung tâm Y tế;

        2. Công tác đào tạo, thi đua khen thưởng:

   + Công tác đào tạo cán bộ.

   + Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

   + Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ.

   + Công tác phòng chống tham nhũng.

        3. Công tác chế độ, chính sách:

   + Tham mưu, thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp… của cán bộ, viên chức

   + Tham mưu, thực hiện công tác tiền lương và các chế độ chính sách theo lương của cán bộ, viên chức.

   + Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu nguyên là Giám đốc, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Trưởng, Phó khoa, phòng qua các thời kỳ nhân ngày tết Nguyên đán và ngày thầy thuốc Việt nam 27/2 hàng năm.

       4. Công tác quản lý nhân lực:

   + Theo dõi ngày công lao động của cán bộ viên chức, người lao động.

   + Theo dõi các chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản; các chế độ nghỉ của cán bộ, viên chức theo Luật và Trung tâm Y tế quy định.

   + Phối hợp với phòng Tài chính kế toán về chế độ thu nhập tiền lương tăng thêm hàng tháng của cán bộ viên, người lao độngTrung tâm Y tế.

   + Theo dõi hộp thư góp ý và công tác khiếu nại tố cáo.

   + Theo dõi, quản lý ấn phẩm, văn phòng phẩm trong toàn Trung tâm Y tế;

   + Cung ứng kịp thời, đầy đủ văn phòng phẩm cho các khoa, phòng ngoài định mức.

       5. Công tác văn thư lưu trữ và phục vụ

   + Tiếp nhận và quản lý công văn đến, đi.

   + Quản lý và phân phối báo chí.

   + Quản lý con dấu và đóng dấu các văn bản giấy tờ theo đúng quy định.

   + Photo, đánh máy tài liệu phục vụ công tác chuyên môn Trung tâm Y tế.

  + Đảm nhiệm công tác vệ sinh các phòng họp, phòng làm việc Giám đốc, các Phó Giám đốc, phòng trực Lãnh đạo, phục vụ các cuộc hội họp.

        6. Công tác tài chính kế toán:
   + Thu chi ngân sách.
   + Theo dõi viện phí.
   + Theo dõi tài sản.
   + Thủ quỹ.

    7. Công tác quản trị mạng:

   + Quản lý, vận hành hệ thống mạng trong toàn Trung tâm Y tế.

   + Tham gia trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế.

        8. Công tác Đảng:

   + Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

9. Công tác công đoàn:

   + Phối hợp với công đoàn trung tâm thực hiện tốt các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của văn phòng với công đoàn.

   + Phối hợp cùng các khoa phòng về quản lý ngày công lao động, các chế độ chính sách và kỷ luật lao động của cán bộ viên chức Trung tâm Y tế.

   IV. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

   + Năm 2015 Phòng Tổ chức hành chính quản trị  đạt tập thể Lao động xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen.

   + Năm 2016 Được Sở Y tế công nhận tập thể lao động tiên tiến.

   + Năm 2017 Được Sở Y tế công nhận tập thể lao động tiên tiến.

   + Năm 2018 Được Sở Y tế công nhận tập thể lao động tiên tiến.

      Với các thành tích đã đạt được, Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính sẽ phát huy hơn nữa để xứng đáng vai trò là phòng tham mưu cho Ban giám đốc, góp phần cùng Trung tâm Y tế Phù Cừ phát triển vững mạnh./.