A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2023

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CỪ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/QĐ - YTPC

Phù Cừ, ngày 24 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2023

 

       Căn cứ Luật đấu thầu số 43/3013/QH 13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam; Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;            Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 06/2011/QĐ- UBND ngày 09/3/2011 về việc qui định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ công văn 125/SYT-KHTC ngày 01/02/2023 của Sở Y tế Hưng Yên V/v mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế tại các cơ sở y tế công lập trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số BV230134/CTTĐ ngày 23 tháng 03 năm 2023 của công ty thẩm định giá BẢO VIỆT – BAO VIET VALUE V/v thẩm định giá các mặt hàng vật tư y tế;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Trung tâm với nội dung chi tiết theo phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm.

Điều 2: Khoa dược chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3: Khoa dược, phòng tổ chức hành chính-Kế toán và các phòng liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                           

 -  Như điều 3;

-  Lưu VT, khoa dược.

 

 

 

Nguyễn Văn Kiếm

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2023

(Kèm theo quyết định số: 24/QĐ-YTPC ngày 24 tháng 03 năm 2023)

 

       I. Danh mục vật tư y tế gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật

Quy cách

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol

Thành phần chính:
R1: Pipes buffer, pH 6.9 90 mmol/l
Phenol 26 mmol/l
Cholesterol oxidase 200 U/l
Cholesterol esterase 300 U/l
Peroxidase 1250 U/l
4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l
R2: Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l)
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

6x65ml

Hộp

9

3,614,982

32,534,838

2

Thuốc thử xét nghiệm Total Protein

Thành phần chính:
Potassium iodide 30 mmol/l
Potassium sodium tartrate 32 mmol/l
Copper sulphate 18 mmol/l
Sodium hydroxide 200 mmol/l
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

5x66 ml

Hộp

2

2,550,240

5,100,480

3

Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea

Thành phần chính:
R1: TRIS buffer pH 7.8   50 mmol/l
GLDH ≥ 0.80 U/l
Urease ≥ 12 U/ml
R2: TRIS* buffer pH 9.6 100 mmol/l
2-oxoglutarate 8.3 mmol/l
NADH ≥ 0.23 mmol/l
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

R1: 4x66ml
R2: 4x16ml

Hộp

5

4,389,200

21,946,000

4

Hoá chất có tính kiềm rửa máy sinh hoá

Thành phần chính:
Alkali < 10.0%
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

2L

Can

1

2,610,000

2,610,000

5

Dung dịch làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học

Thành phần chính:
Detergent < 0.5%
Sodium chloride < 1.0%
Buffer < 0.3%
Preservative < 0.2%
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

5L

Thùng

1

2,920,000

2,920,000

6

Thuốc thử ly giải hồng cầu 3 thành phần

Thuốc thử Diff-3 lysing reagent
Thành phần chính:
Detergent < 4.0%
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

500ml

Chai

1

2,625,000

2,625,000

7

Dung dịch phá vỡ hồng cầu 5

Thuốc thử Diff-5 lysing reagent
Thành phần chính:
Detergent < 0.8%
Sodium chloride < 0.6%
Sodium sulfate < 1.0%
Buffer < 0.4%
Preservative < 0.2%
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

500ml

Chai

1

3,426,643

3,426,643

8

Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học

Thành phần chính:
Sodium chloride < 0.9%
Potassium chloride < 0.06%
Buffer < 0.3%
Preservative < 0.1%
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

20L

Thùng

2

3,055,000

6,110,000

9

Vật tư dùng cho máy xét nghiệm

Bóng đèn Halogen lamp 12V/20W
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

Chiếc

Chiếc

2

4,751,000

9,502,000

10

Hóa chất định lượng T3

T3 que thử và đầu đặc biệt trong một túi kín có chất hút ẩm 25 tests. Mẫu pha loãng 25 pieces. Thẻ mã QR để hiệu chuẩn 1 piece
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

25 test

Hộp

3

1,175,800

3,527,400

11

Hóa chất định lượng T4

T4 que thử trong túi kín có chất hút ẩm 25 tests. Mẫu pha loãng 25 pieces. Thẻ mã QR để hiệu chuẩn 1 piece.
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

25 test

Hộp

3

1,175,800

3,527,400

12

Hóa chất định lượng TSH

TSH que thử trong túi kín có chất hút ẩm 25 tests. Thẻ mã QR để hiệu chuẩn 1 piece. Hướng dẫn sử dụng 1 piece.
Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016

25 test

Hộp

3

1,175,800

3,527,400

 

Tổng số: 12 mặt hàng

97.357.161


   

II - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2023

97.357.161

Từ nguồn thu sự nghiệp năm 2023 của Trung tâm Y tế Phù Cừ

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 3/2023

Trọn gói

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/3/2023

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động