A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung hoá chất xét nghiệm năm 2023

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CỪ

      Số: 25/QĐ - YTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phù Cừ, ngày 28 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm bổ sung hoá chất xét nghiệm năm 2023

 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/3013/QH 13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam; Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 06/2011/QĐ- UBND ngày 09/3/2011 về việc qui định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ công văn 125/SYT-KHTC ngày 01/02/2023 của Sở Y tế Hưng Yên V/v mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế của các đơn vị y tế công lập trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SYT ngày 24/3/2023 của Trung tâm Y tế Phù Cừ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2023;

Căn cứ các Biên bản thương thảo ký ngày 28/3/2023 giữa Trung tâm Y tế Phù Cừ với Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Thiên Bình;

          Xét đề nghị của ông trưởng khoa dược.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Trung tâm theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, như sau:

  1. Tên công ty trúng thầu: Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Thiên Bình

Địa chỉ: số 11 ngõ 344/58 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Số lượng mặt hàng: 12 mặt hàng

Giá trị gói thầu: 97.357.161,0 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi bẩy triệu ba trăm năm mươi bẩy nghìn một trăm sáu mươi một đồng.)

(Chi tiết mặt hàng, số lượng và đơn giá trúng thầu có phụ lục kèm theo)

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, bàn giao tại kho dược của Trung tâm.

     2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

          3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký kết hợp đồng hết ngày 31/3/2023.

          Điều 2. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thầu và tổ chức thực hiện các nội dung khác theo đúng trình tự quy định của Luật đấu thầu và các văn bản khác có liên quan.

          Điều 3. Khoa dược, phòng tổ chức hành chính, phòng tài chính kế toán, công ty trúng thầu và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BHXH, Kho bạc NN huyện (để phối hợp);

- Lưu: VT, KD.           

         

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiếm

 

 

                            

 

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Công ty trúng thầu: Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Thiên Bình.

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-YTPC ngày 28/3/2023 của Trung tâm Y tế Phù Cừ)

STT

Tên hàng hóa

Tên thương mại, ký hiệu, mẫu nhãn của hàng hóa dự thầu

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

Quy cách

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol

Cholesterol

MTI Diagnostics

Đức

6x65ml

Hộp

9

3,614,982

   32,534,838

2

Thuốc thử xét nghiệm Total Protein

Total Protein

MTI Diagnostics

Đức

5x66 ml

Hộp

2

2,550,240

     5,100,480

3

Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea

Urea

MTI Diagnostics

Đức

R1: 4x66ml
R2: 4x16ml

Hộp

5

4,389,200

   21,946,000

4

Hoá chất có tính kiềm rửa máy sinh hoá

Alkaline detergent

MTI Diagnostics

Đức

2L

Can

1

2,610,000

     2,610,000

5

Dung dịch làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học

Hypo Cleanser

MTI Diagnostics

Đức

5L

Thùng

1

2,920,000

     2,920,000

6

Thuốc thử ly giải hồng cầu 3 thành phần

Diff-3 Lysing Reagent

MTI Diagnostics

Đức

500ml

Chai

1

2,625,000

     2,625,000

7

Dung dịch phá vỡ hồng cầu 5

Diff-5 Lysing Reagent

MTI Diagnostics

Đức

500ml

Chai

1

3,426,643

     3,426,643

8

Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học

HemoDiL SHK

MTI Diagnostics

Đức

20L

Thùng

2

3,055,000

     6,110,000

9

Vật tư dùng cho máy xét nghiệm

Halogen lamp

MTI Diagnostics

Đức

Chiếc

Chiếc

2

4,751,000

     9,502,000

10

Hóa chất định lượng T3

T3 Test kit

Lansion

Trung Quốc

25 test

Hộp

3

1,175,800

     3,527,400

11

Hóa chất định lượng T4

T4 Test kit

Lansion

Trung Quốc

25 test

Hộp

3

1,175,800

     3,527,400

12

Hóa chất định lượng TSH

TSH Test kit

Lansion

Trung Quốc

25 test

Hộp

3

1,175,800

     3,527,400

          Tổng số: 12 mặt hàng

97.357.161,0

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động