A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v cung cấp báo giá “Thẩm định giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm”

 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v cung cấp báo giá “Thẩm định giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm”

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số
98/2021/NĐ- CP ngày 08/11/2021 về Quản lý trang thiết bị y tế; Số 91/2016/NĐ-CP
ngày 01/7/2016 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong
lĩnh vực gia dụng và Số 07/2023/NĐ- CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 98/2021/NĐ- CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về Quản
lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 về
việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội
– nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Số 68/2022/TT- BTC, ngày
11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT- BTC, ngày
29/3/2016;
Căn cứ Thông tư của Bộ Y tế: Số 05/2022/TT- BYT ngày 01/8/2022 Quy định
chi tiết một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ- CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về
Quản lý trang thiết bị y tế; Số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ một số văn bản
quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành;
Căn cứ các Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên: số 1087/UBND-
KGVX ngày 28/4/2022 về việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y
tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022-2023; Số
561/UBND- KGVX ngày 15/3/2023 về việc tổ chức mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét
nghiệm, sinh phẩm y tế không thuộc Danh mục đấu thầu tập trung của tỉnh và các mặt
hàng không lựa chọn được nhà thầu qua đấu thầu tập trung của tỉnh;
Căn cứ Công văn số 1629/SYT-KHTC ngày 19/8/2022 của Sở Y tế Hưng Yên về
việc đấu thầu VTYT, HCXN, sinh phẩm năm 2022- 2023;

Hiện nay, Trung tâm Y tế Phù Cừ đang lập dự toán cho cho gói thầu thuê công ty
thẩm định giá các mặt hàng thuộc 02 gói thầu đơn vị tự tổ chức đấu thầu :
- Gói thầu : Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Trung tâm Y tế Phù
Cừ gồm 21 mặt hàng, giá dự kiến 326.394.804 VND
- Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế năm 2023 của Trung tâm Y tế
Phù Cừ gồm 56 mặt hàng, giá dự kiến 657.423.050 VND
(Chi tiết các mặt hàng có phụ lục kèm theo)

Báo giá làm cơ sở để Trung tâm trình Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
thầu 02 gói thầu trên.
Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 9h00 ngày 10/07/2023.
Trung tâm Y tế Phù Cừ kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng thẩm định giá
các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế gửi báo giá về Trung tâm để có cơ sở
lập dự toán
+ Người liên hệ: Vũ Hữu Thuấn
+ Số điện thoại: 0389788523
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Tổ mua sắm; Khoa Dược-VTYT (t/h);
- Phòng TCHC-TC (phối hợp);
- Lưu: VT, Dược-VTYT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Kiếm


Tác giả: Nguyễn Hữu Thuấn - Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức y tế