A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư mời chào giá về việc cung cấp báo giá "thẩm định giá vật tư y tế"

 

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CỪ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

Phù Cừ, ngày 30 tháng 10 năm 2023

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v cung cấp báo giá “Thẩm định giá vật tư y tế”

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

  Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT- BTC ngày 29/03/2016; Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; Thông tư số 05/2022/TT- BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ- CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị; Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

          Căn cứ Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên;

  Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Công văn số 2118/SYT-KHTC ngày 04/10/2023 của Sở Y tế Hưng Yên V/v mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế không thuộc danh mục đấu thầu tập trung và các mặt hàng thuộc danh mục đấu thầu tập trung nhưng không lựa chọn được nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-YTPC ngày 26/10/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế Phù Cừ V/v Phê duyệt danh mục mua sắm bổ sung gồm 10 mặt hàng vật tư y tế của Trung y tế huyện Phù Cừ;

          Hiện nay, Trung tâm Y tế Phù Cừ đang lập dự toán cho cho gói thầu thuê công ty thẩm định giá các mặt hàng thuộc gói thầu cụ thể như sau:

  • Gói thầu : Mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2023 của Trung y tế huyện Phù Cừ gồm 10 mặt hàng, giá dự kiến 259.915.011 VND

(Chi tiết các mặt hàng có phụ lục kèm theo)

Báo giá làm cơ sở để Trung tâm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 9h00 ngày 3/11/2023.

Trung tâm Y tế Phù Cừ kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng thẩm định giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế gửi báo giá về Trung tâm để có cơ sở lập dự toán

+ Người liên hệ: Vũ Hữu Thuấn

 + Số điện thoại: 0389788523

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Khoa Dược-VTYT (t/h);

- Phòng TCHC-TC (phối hợp);

- Lưu: VT, Dược-VTYT

GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Văn Kiếm

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Hữu Thuấn - Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức y tế